Skip to content
Menu
cloud

Privacy verklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe we daar mee omgaan.

Ons privacy beleid voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op alle diensten van Kinderdagverblijf Het Paradijsje. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u een overeenkomst met ons aan, waarmee u aangeeft kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en geeft u aan daarmee in te stemmen. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met uw gegevens en houden zich aan de geheimhoudingsplicht.

Met welk doel verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens?

Kinderdagverblijf Het Paradijsje respecteert de privacy van ouders (voogden/verzorgers), kinderen en medewerkers en verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn om kinderopvang te kunnen bieden. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. De gegevens worden opgeslagen op door ons beveiligde servers of die van een derde partij, waarmee wij een verwerkersovereenkomst zijn aangegaan.

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze relatie met u vast te leggen, met u te communiceren, de opvang te kunnen verzorgen en om de ontwikkeling van uw kind te volgen. Ook zijn er gegevens nodig voor facturatie en incasso en voor de Belastingdienst ter vaststelling van de Kinderopvangtoeslag.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden, aan uw verzoeken te voldoen of om te handelen als een situatie daar om vraagt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van “cookies” om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om te bekijken waar uw belangstelling naar uitgaat, zodat we onze dienstverlening daar beter op af kunnen stemmen.

Gegevens uitwisseling met derden

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij daar een wettelijke grond voor is, er een dringende of gewichtige reden voor is, of indien u ons daar toestemming voor geeft. Zo verstrekken wij, in het kader van de Kinderopvangtoeslag, gegevens aan de Belastingdienst en, voor inspectiedoeleinden, aan de GGD. Ook kan er gegevensuitwisseling plaatsvinden met de gemeente, de school of een zorgverlener.

Inzagerecht en wijziging van persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming regelt het recht om gegevens te kunnen inzien of te kunnen wijzigen. Op uw verzoek zullen wij u informeren over de persoonsgegevens waarover wij beschikken, de herkomst ervan en waarom wij deze gegevens verwerken. Wij zullen ook vermelden aan welke derde partij uw gegevens zijn verstrekt.

Indien blijkt dat uw gegevens niet juist of volledig zijn, zullen wij dat op uw verzoek wijzigen. Indien u van mening bent dat wij beschikken over gegevens die wij niet nodig hebben, dan zullen wij die verwijderen, tenzij deze gegevens nodig zijn voor onze dienstverlening of vanwege een wettelijke grondslag.

Kinderdagverblijf Het Paradijsje zal binnen de wettelijke termijn van 4 weken reageren op uw verzoek tot inzag of verwijdering van gegevens.

Bewaartermijnen

Kinderdagverblijf Het Paradijsje bewaart gegevens niet langer dan nodig is en hanteert bewaartermijnen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor fiscale gegevens wordt de wettelijke termijn van 7 jaar gehanteerd. Voor overige gegevens een termijn van 2 jaar na beëindiging van een overeenkomst.

Vragen en feedback

We toetsen onze manier van werken regelmatig aan deze Privacy Verklaring. Mocht u daar vragen over hebben of suggesties willen doen, neem dan contact met ons op. Kinderdagverblijf Het Paradijsje, Wilhelmina van Pruisenlaan 419, 2807 MH Gouda tel.0182 549 275, e-mai directie@kdvhetparadijsje.nl

Mocht u van mening zijn dat wij, ondanks alle getroffen maatregelen, niet zorgvuldig zijn omgegaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Klachtenbehandelaar Kinderdagverblijf Het Paradijsje, t.a.v. Asmae Hajji of Samia Tatou, Wilhelmina van Pruisenlaan 419, 2807 MH  Gouda tel. 06 14536570, Email: asmae.hajji@gmail.com.

Indien u van mening bent dat wij uw klacht niet naar behoren hebben afgehandeld, dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl , tel.0900-2001201

Het kan handig zijn deze tekst op te slaan of uit te printen, dat kan door deze pdf te downloaden

flower-breed