Skip to content
Menu
cloud-bloem

VVE

Voorschoolse Educatie, werken met Uk en Puk

Op de peutergroep van het Paradijsje wordt gewerkt met het voorschoolse educatie programma Uk en Puk. Bij deze methode wordt de ontwikkeling van kinderen op een speelse wijze gestimuleerd.
In de peutergroep worden kinderen met en zonder VVE indicatie samen opgevangen. Zo profiteren ze allemaal van dit programma en van elkaar. In het programma werken we samen met de ouders aan de ontwikkeling van de kinderen. .

Wat is Uk en Puk?

Uk en Puk is een methode die de totale ontwikkeling van de kinderen van 0-4 jaar stimuleert met interactieve en betekenisvolle activiteiten. De methode laat jonge kinderen spelenderwijs groeien in taal, ontluikende gecijferdheid, sociale communicatieve vaardigheden en motoriek.
Alle kinderen – ook zonder enige achterstand -vinden in Uk en Puk voldoende uitdaging.

Bij deze methode speelt handpop Puk een rol. Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. Hij heeft bijvoorbeeld nieuwe schoenen, of is verkouden. Puk biedt troost en is een vriendje bij wie kinderen zich veilig voelen. Kinderen herkennen zich in Puk. Aan hem durven ze hun fantasieën, ideeën, gedachten en gevoelens te vertellen. Via Puk betrekken de pedagogisch medewerkers de kinderen bij een activiteit en kunnen ze op een veilige en speelse manier een gesprek met de kinderen uitlokken. Uw kind zal de ouders vast snel vertellen over zijn belevenissen met Puk.

Werkwijze

Bij Uk en Puk wordt er gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van uw kind. De thema’s spelen zich af in het hier-en-nu. Bij elk thema hoort een voorleesverhaal. De thema’s zijn:

 • Welkom Puk!
 • Wat heb jij aan vandaag?
 • Eet smakelijk
 • Dit ben ik
 • Reuzen en kabouters
 • Regen
 • Hatsjoe!
 • Knuffels
 • Oef wat warm
 • Ik en mijn familie
 • Ik ga naar de basisschool

Daarnaast kunnen ook andere thema’s aan de orde komen, thema’s die dicht bij de kinderen staan, bijvoorbeeld “Ik ben kunstenaar”.
De pedagogisch medewerkers besluiten in onderling overleg welk thema ze kiezen. De thema’s brengen de buitenwereld naar binnen bij de peutergroep.
Het lokaal wordt voor het thema ingericht, er komt een thema en speelhoek, er worden woordkaarten opgehangen. Bij het thema worden ook activiteiten en liedjes gekozen.
Een thema duurt zes weken, vijf weken voor activiteiten (elke ochtend) en één week voor het toetsen van het geleerde of herhaling.

Observatie, registratie en opbrengstgericht werken

Niet alle kinderen zitten in dezelfde ontwikkelingsfase, dus dat vraagt een goed inzicht van de pedagogisch medewerkers. Ze proberen elke activiteit te laten aansluiten bij de kinderen door goed te observeren en vragen te stellen. Bij elke activiteit worden er doelen geformuleerd voor  de groep, maar ook per kind.
Door opbrengst gericht te werken wordt beoordeeld in hoeverre de doelen behaald worden. De pedagogisch medewerkers houden hiervoor van elk kind een eigen rapportage bij in de registratiemethode “KIJK”. Hierin wordt geregistreerd welke kinderen dit aanbod hebben gehad en of de doelen zijn behaald. Voor de kinderen die extra aanbod nodig hebben, wordt extra geoefend in kleine groepjes of zelfs individueel.
 Bij de peutergroep wordt aan peuters met een taalontwikkelingsachterstand extra ondersteuning aangeboden om de achterstanden voor de start in groep 1 van het basisonderwijs te verminderen of zelfs op te heffen.

Rijke speelleeromgeving

Het is belangrijk dat de groepsruimte is afgestemd op de werkwijze van Uk en Puk. Hierin is de speelleeromgeving (= de inrichting van de groepsruimte) van belang. Onze uitgangspunten zijn:

 • De groepsruimte is uitdagend en uitnodigend.
 • Er is een themahoek en een themaspeelhoek, deze worden door de pedagogisch medewerkers aangepast aan het thema.
 • Er is veel te zien en te doen voor de kinderen.
  De ruimte is ingedeeld in hoeken, bijvoorbeeld een bouwhoek, een keukenhoek, een poppenhoek, een verkleedhoek, een leeshoek en een verkeershoek. Er is een kast met puzzels. Deze hoeken zijn voor de kinderen herkenbaar en uitdagend zijn.
 • Er is structuur en overzicht. Materialen hebben een vaste plek, zodat duidelijk is waar het speelgoed opgeborgen dient te worden. Dit bevordert de zelfstandigheid.

Uk en Puk en ouders/ verzorgers

Ouderbetrokkenheid is belangrijk, de ontwikkeling van jonge kinderen vindt voor een belangrijk deel thuis plaats en vergroot de kansen van elk kind. Bij elk thema hoort een ouderbrief waarin wordt uitgelegd wat het thema is. Er staan tips in om ook thuis op een leuke manier met het onderwerp bezig te zijn en het kind te stimuleren in zijn ontwikkeling. De ouder wordt hierbij gestimuleerd tot het voeren van gesprekjes, zingen van versjes, liedjes. Er zijn suggesties voor prentenboeken.
Voor het begin van een nieuw thema kan de ouder gevraagd worden om materialen te verzamelen die de pedagogisch medewerkers gebruiken bij de activiteiten.
De pedagogisch medewerkers informeren de ouders bij de breng- en haal momenten over betekenis volle momenten. Dagelijks worden ouders via de whatsapp geïnformeerd welke activiteiten zijn aangeboden. Daar kunnen ouders nog met hun kind naar kijken en er samen over praten. Het helpt het kind vertellen over de dag.
De mentor bespreekt tijdens de kindbespreking (2 keer per jaar) de ontwikkeling van het kind met de ouder.

Overdracht naar de basisschool
Bij de overgang naar de basisschool draagt de kinderopvang informatie over de ontwikkeling van het kind over. Dat is belangrijk voor de doorgaande leerlijn. Ouders moeten vooraf toestemming geven voor de informatieoverdracht.

flower